Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [31 / 65] >

Raport Monitora Księgowego

Rozliczenie wyniku finansowego przez spółki kapitałowe

Decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty jednostka podejmuje w nowym roku obrotowym po sporządzeniu i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Oznacza to, że uchwałę o podziale zysku/pokryciu straty za 2017 r. jednostka zaewidencjonuje w księgach rachunkowych 2018 r. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy sposoby rozliczenia w księgach rachunkowych wypracowanego przez spółki kapitałowe w 2017 r. wyniku finansowego wraz z ich skutkami podatkowymi.