Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [33 / 61] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych używanie składnika majątku trwałego dłużej niż rok, gdy w momencie nabycia jego wartość odniesiono bezpośrednio w koszty

W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca zakupi składnik rzeczowego majątku trwałego, którego wartości - ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok - nie zaliczy do środków trwałych, lecz ujmie bezpośrednio w kosztach. Jeśli jednak okaże się, że faktyczny okres używania tego składnika majątku będzie inny niż ten przewidywany, tzn. będzie dłuższy niż rok, i zostaną spełnione pozostałe kryteria (podatkowe i bilansowe) uznania go środek trwały, to taki składnik majątku należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać odpowiedniej korekty kosztów.