Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 69] >

Aktualności

Szczególne zasady rachunkowości banków

Przepisy nowelizujące dostosowują treść rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków do regulacji wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. CRR). Zmiany dotyczą definicji ekspozycji kredytowej mającej zastosowanie do kalkulacji ryzyka kredytowego. Zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla banków obowiązują od 13 lipca 2017 r. Adekwatne zmiany zostały też wprowadzone w rozporządzeniu określającym wzorcowy...