Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [22 / 40] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć umowę sponsoringu finansowego i rzeczowego w księgach rachunkowych sponsora

Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli takich umów, które nie zostały uregulowane w krajowych przepisach prawa cywilnego. W rezultacie konstrukcja tej umowy opiera się na zasadzie swobody umów, która wynika z przepisu art. 353¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. (dalej: k.c.). Przepis ten stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Oznacza to, że przy umowie sponsoringu stronom przysługuje ogólna swoboda w jej zawieraniu i kształtowaniu treści, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przywołanym przepisie.